Регистрация Юридическо лице

Инструкция за регистрация

За да направите регистрация чрез електронен подпис е необходимо да свалите електронния формуляр "Заявление за регистрация в системата за сигурно електронно връчване - Юридическо лице", да попълните данните на юридическо лице и да го подпишете с Електронен подпис. Завършете регистрацията като качите обратно попълнения и подписан формуляр във формата по-долу и попълните останалите полета.;

Заявление за регистрация в системата за сигурно електронно връчване
Моля, попълнете формата за регистрация на кирилица!

За регистрация на юридическо лице е необходимо физическото лице - заявител да е регистрирано в системата за Сигурно Електронно Връчване и да влезе в профила си!

Вход с Електронен идентификатор Вход с ПИК на НОИ