Помощна информация

Регистрация на физическо лице с ПИК на НОИ

 • За да се регистрирате с персонален идентификационен код на НОИ, е необходимо да имате такъв. Ако нямате издаден, може да се запознаете с процедурата за получаване на ПИК на адрес: www.nssi.bg
 • Отворете https://edelivery.egov.bg
 • Ще се зареди началният екран на уеб интерфейса (Фигура 1).
  Фигура 1. Начален екран на системата за е-Връчване
 • Изберете Регистрация – червената стрелка от Фигура 1.
 • Ще се отвори нов прозорец, в който имате възможност да изберете какъв вид потребител да регистрирате - физическо лице или юридическо лице (Фигура 2). В нашия случай ще изберем Физическо лице.
  Фигура 2. Избор на Регистрация
 • След направения избор ще се отвори нов прозорец (Фигура 3).
  Фигура 3. Избор за начин на удостоверяване на самоличност
 • Имате възможност да изберете начин на влизане. Маркирате влизане с Персонален Идентификационен Код на НОИ – червената стрелка на фиг. 3
 • След направения избор ще се отвори нов прозорец, в който трябва да въведете Идентификатор (Вашето ЕГН) и ПИК на НОИ (Фигура 4)
  Фигура 4. Регистрация с ПИК на НОИ
 • В новоотворения прозорец трябва да въведете допълнителна информация, различна от вашето ЕГН, което не може да бъде променено - то ви идентифицира по уникален начин (Фигура 5) относно вашия профил – имена, електронна поща, телефон и други.
  Фигура 5. Въвеждане на допълнителна потребителска информация
 • След като сте попълнили данни за профила си, натиснете бутон РЕГИСТРАЦИЯ (най-отдолу на фиг. 5). След успешната регистрация може да влезете в системата за е-Връчване.

Регистрация на физическо лице с КЕП

 • Свържете Вашия четец за карти и картата с КЕП (или друг носител на КЕП, с който ще се регистрирате).
 • Отворете https://edelivery.egov.bg Ще се зареди началният екран на уеб интерфейса.
 • Изберете Регистрация.
 • Ще се отвори нов прозорец, в който имате възможност да изберете какъв вид потребител да регистрирате - физическо лице или юридическо лице. В нашия случай ще изберем Физическо лице.
 • При избор на физическо лице необходимо е да изберете Регистрация на физическо лице – Квалифициран електронен подпис (фигура 6).
  Фигура 6. Регистрация с Квалифициран електронен подпис
 • Попълнете полетата, които се изискват за попълване при регистрация с КЕП.

Вход в системата. Профил на физическо лице

 • Избирате Вход и влизате в профила чрез КЕП или чрез ПИК на НОИ, след което се отваря началният екран на системата за е-Връчване (Фигура 7).
  Фигура 7. Начален екран на системата за е-връчване
 • Ново връчване (меню Ново връчване на фиг. 7) – може да се изпрати документ, като се избере получател (бутон Добави в поле получател), попълва се заглавие и текст на съобщение, прикачва се файл, ако има такъв (Фигура 8).
  Фигура 8. Ново връчване
 • Получени съобщения (меню получени съобщения на фиг. 7) – може да се видят съобщения и документи, които са получени от лицето (Фигура 9)
  Фигура 9. Получени съобщения
 • Изпратени съобщения – лицето може да види какви съобщения и документи е изпратило (Фигура 10).
  Фигура 10. Изпратени съобщения
 • Администриране на профила. Позволява въвеждане на електронна поща и телефон, като останалите промени се правят само от администратора на системата (Фигура 11). От това меню може да получите достъп до статистика за достъп до профила (чрез подменю Статистика за достъп до профила).
  Фигура 11. Администриране на профила
 • Настройки от меню настройки. Възможност за смяна на паролата за достъп, както и избор за нотификации (Фигура 12).
  Фигура 12. Настройки
 • Меню Помощна информация. Съдържа информация за ползване на системата

Връчване от страна на администрацията

 • За извършване на Ново връчване от страна на администрацията ползвайте следния пример: използваме потребител, регистриран като държавната администрация, в случая община (Фигура 13). Връчване от страна на административен орган, освен по посочения начин (фиг. 13), може да се извърши и през автоматизирана информационна система (АИС), интегрирана към системата за е-Връчване. В случай, че има интегрирана АИС, връчването се извършва през интерфейса или по автоматизиран начин от съответната АИС.
 • Избираме меню Ново връчване и в отворилия се прозорец избираме Добави получател (Фигура 13), в случая изпращане на физическо лице, с попълнените имена и ЕГН.
  Фигура 13. Потребител от Държавна администрация
 • Въвеждате Заглавие и съдържание на съобщението за връчване, след което избирате документа, който ще връчите чрез системата и натискате бутон Изпрати (Фигура 14).
  Фигура 14. Създаване на ново съобщение за връчване

Получаване на съобщение

 • След направените стъпки от точка потребителят получава съобщение на регистрираните си електронна поща (Фигура 15) и мобилен телефонен номер (Фигура 16) за Ново връчено съобщение .
  Фигура 15. Съобщение за получено връчено съобщение през електронна поща

  Фигура 16. Съобщение за получено връчено съобщение през SMS на мобилен номер
 • Потребителят отваря системата за е-Връчване и в менюто Получени съобщения се визуализира броят на получените такива (Фигура 17).
  Фигура 17. Визуализация на получено съобщение в системата
 • Следваща стъпка е отваряне на полученото съобщение, където може да се извърши преглед на Връчител, Съдържание, дата и час на подаване, дата и час на връчване, връчените документи, както и TimeStamp (Времеви печат) (Фигура 18).
  Фигура 18. Преглед на получено съобщение

Удостоверяване на времето на изпращане и получаване на документ/съобщение (Електронни времеви печати)

Удостоверяването на времето на изпращане и получаване на документа/съобщението се извършва, като се ползва услуга за удостоверяване на време. Удостоверението за време (Електронен времеви печат по Регламент (ЕС) № 910/20141 ) е електронна квитанция, която удостоверява съдържанието на електронен документ към даден момент. Практическата полза е възможността да се докаже пред съд или друго физическо или юридическо лице, че някакъв блок информация е съществувал преди някаква дата, час, минути и секунди.

Относно правната сила на електронните времеви печати съгласно Регламента:

Член 41

Правна сила на електронните времеви печати

 • 1. Правната сила и допустимостта на електронния времеви печат като доказателство в съдебни производства не могат да бъдат оспорени единствено на основанието, че той е в електронна форма или че не отговаря на изискванията за квалифициран електронен времеви печат.
 • 2. Квалифицираният електронен времеви печат се ползва от презумпцията за точност на указаните от него дата и час и за цялост на данните, с които са обвързани датата и часът.
 • 3. Квалифицираният електронен времеви печат, издаден в една държава членка, се признава за квалифициран електронен времеви печат във всички държави членки.


Услуги за електронна препоръчана поща

Системата за сигурно електронно връчване е услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014. Относно правната сила на услугите за електронна препоръчана поща съгласно Регламента:

Член 43

Правна сила на услугите за електронна препоръчана поща

 • 1. Правната сила и допустимостта на данните, изпращани и получавани чрез използване на услуги за електронна препоръчана поща, не могат да бъдат оспорени като доказателство в съдебни производства единствено на основанието, че са в електронна форма или че не отговарят на изискванията за квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща.
 • 2. Данните, изпращани и получавани чрез използване на услуги за електронна препоръчана поща, се ползват от презумпцията за цялост на данните, за изпращане на тези данни от идентифицирания изпращач, тяхното получаване от идентифицирания получател и за точност на указаните чрез квалифицираната услуга за електронна препоръчана поща дата и час на изпращане и получаване на данните.


1 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0910

Версия на сайта: : 1.6.6.0 - 16 сеп 2020 22:23:00