Система за сигурно електронно връчване - Начална страница

ССЕВ - Система за сигурно електронно връчване

Министерство на електронното управление

Регистрация Физическо лице

Като Физическо лице ще имате достъп до личните си получени и изпратени съобщения, както и да управлявате своя профил. Моля, изберете начин за удостоверяване на Вашата самоличност при регистрация в системата за сигурно електронно връчване.

При електронна автентикация с квалифициран електронен подпис е необходимо същия да съдържа информация за ЕГН на автора на подписа в полето serial number = ЕГН. В съответствие § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление при условията на § 5 от Наредбата за общите изисквания към инф. системи, регистрите и електронните адм. услуги.

Регистрация Юридическо лице

Профилът на Юридическо лице може да се достъпва от едно или повече физически лица, на които е даден достъп. За регистрацията на Юридическо лице е нужно да имате вече създаден профил като физическо лице. След това трябва да попълните и подишете с персонален ектронен подпис формуляра за регистрация. След създаване на регистрацията, моля изчакайте да бъдете информирани за нейната активация!

Уведомяваме Ви, че във връзка с надграждане функционалностите на системата за сигурно електронно връчване, към настоящия момент заявления за присъединяване към системата за сигурно електронно връчване на юридически лица, могат да се подават само от лице представляващо дружеството (управител, прокурист, представляващ и др.). С цел осигуряване на сигурност на профила и на цялостния процес по заявяване и получаване на електронни административни услуги и връчване на административни актове, към настоящия момент подаване на заявление за присъединяване на ЮЛ чрез пълномощник не е възможно.

Инструкция за регистрация

За да направите регистрация чрез електронен подпис е необходимо да свалите електронния формуляр "Заявление за регистрация в системата за сигурно електронно връчване - Юридическо лице", да попълните данните на юридическо лице и да го подпишете с Електронен подпис. Завършете регистрацията като качите обратно попълнения и подписан формуляр във формата по-долу и попълните останалите полета.

Заявление за присъединяване на юридическо лице
Моля, попълнете формата за регистрация на кирилица!

За регистрация на юридическо лице е необходимо физическото лице - заявител да е регистрирано в системата за Сигурно Електронно Връчване и да влезе в профила си!

Съобщение:

Уважаеми потребители, считано от 07.06.2023г. ИА ИЕУ преустановява известяването по SMS и Viber към физическите лица поради необходимост от оптимизиране работата на системата. Нотификациите към административни органи и физически лица ще се изпращат само по е-мейл, вписан в профила.

Считано от 24.03.2022 г. се въвежда максимален общ размер от 1 GB за всеки профил в секция "Качени файлове" в меню "Хранилище" на ССЕВ. Максималният размер на единичен файл, качен самостоятелно в Хранилището и прикачен към съобщение, е до 255 MB.

Помощен контактен център

За информационни системи на Министерство на електронното управление: 0700 20 341 help@e-gov.bg Помощен контактен център

Предимства

  • Удостоверяване на време на изпращане на документи и съобщения от изпращача
  • Удостоверяване на време на получаване на документи и съобщения от получателя
  • Сигурност и защитеност на комуникацията
  • Доказателствена тежест на комуникацията
  • Гаранция за автентичност на обменените документи

Как се използва?

  • В случай, че нямате регистрация, регистрирайте се. За регистрация ви е необходим квалифициран електронен подпис или електронна идентичност.
  • За юридически лица - след регистрацията изчакайте одобрение от администраторите на системата.
  • Влезте в Системата за сигурно електронно връчване и изпратете или получете съобщение или документи.

Регистрирани участници