Регистрация Физическо лице

Като Физическо лице ще имате достъп до личните си получени и изпратени съобщения, както и да управлявате своя профил.
Моля, изберете начин за удостоверяване на Вашата самоличност при регистрация в системата за сигурно електронно връчване.
При електронна автентикация с квалифициран електронен подпис е необходимо същия да съдържа информация за ЕГН на автора на подписа в полето serial number = ЕГН. В съответствие § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление при условията на § 5 от Наредбата за общите изисквания към инф. системи, регистрите и електронните адм. услуги.
РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация Юридическо лице

Профилът на Юридическо лице може да се достъпва от едно или повече физически лица, на които е даден достъп. За регистрацията на Юридическо лице е нужно да имате вече създаден профил като физическо лице. След това трябва да попълните и подишете с персонален ектронен подпис формуляра за регистрация. След създаване на регистрацията, моля изчакайте да бъдете информирани за нейната активация!
Уведомяваме Ви, че във връзка с надграждане функционалностите на системата за сигурно електронно връчване, към настоящия момент заявления за присъединяване към системата за сигурно електронно връчване на юридически лица, могат да се подават само от лице представляващо дружеството (управител, прокурист, представляващ и др.). С цел осигуряване на сигурност на профила и на цялостния процес по заявяване и получаване на електронни административни услуги и връчване на административни актове, към настоящия момент подаване на заявление за присъединяване на ЮЛ чрез пълномощник не е възможно.
РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация на администрация


Вече сте потребител на системата? Можете да започнете да я използвате, като влезете на страницата за ВХОД.